BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ TABLOSU
BEYANNAME TÜRÜ                                  BEYANNAME VERME SÜRESİ                                               ÖDEME SÜRESİYıllık Gelir Vergisi                                     İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü                                1. Taksit Mart ayı sonuna kadar
Beyannamesi                                           akşamına kadar verilir.                                                               2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar 
                                                                                                                                                                   
ödenir.

                                                                Takvim  yılı  içinde  memleketi  terk  edenlerin                            Beyanname verme süreleri içinde 
                                                                beyannameleri memleketi  terkten  önce  gelen                            ödenir.
                                                                15  gün,  ölüm  halinde  ölüm tarihinden itibaren 
                                                                4 ay içinde içinde verilir.

                                                                
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari                              Beyanname verme süreleri içinde 
                                                                kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın                           ödenir.
                                                                Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar
                                                                verilir.

                                                                
                                                                
 Münferit Beyanname                                  Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda                               Beyanname verme süresi içerisinde 
                                                                 faaliyetin sona
erdiği, diğer kazanç ve iratlarda                              ödenir.
                                                                 kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten
                                                                 itibaren 15 gün içinde verilir.         
                                                                        

Gelir Vergisi Kanunu                                    Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde                                          ____ _____
Geçici 67. Madde                                        Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, 
Kapsamında                                               
izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü 
Verilebilecek İhtiyari                                    
akşamına kadar verilir.
Beyanname


Yıllık Kurumlar Vergisi                                Hesap   döneminin  kapandığı  ayı   izleyen   4.                              Beyannamenin verildiği ayın         
Beyannamesi                                             ayın birinci gününden 25. günü akşamına                                       sonuna kadar ödenir.
                                                                 kadar verilir.     

                                                                Tarhiyatın  muhatabının  Türkiye'yi  terk  etmesi                            Beyanname verme süresi içerisinde 
                                                                halinde  ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15                                 ödenir.
                                                                gün içinde verilir.

Özel Beyanname                                        Özel  beyan  zamanı  tayin  olunan  gelirler  ile                              Beyanname verme süresi içerisinde    
                                                                 ilgili  kurumla vergisi beyannamesi kazancın elde                           ödenir.
                                                                 edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.


                                                                 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına                          Beyanname verilen ayın 17. günü 
                                                                  kadar verilir.                                                                                 akşamına kadar ödenir.


Geçici Vergi                                               1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart)            14 Mayıs,                           1.Dönem 17 Mayıs, 
Beyannamesi                                             2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran)      14 Ağustos,                         2.Dönem 17 Ağustos,   
                                                                 3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül)   14 Kasım,                           3.Dönem 17 Kasım,   
                                                                 4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık)          14 Şubat.                            4.Dönem 17 Şubat.


Muhtasar Beyanname                                 İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.                                    Beyanname verilen 
(Aylık)                                                                                                                                                            
ayın 26. günü
(İstihkaktan kesinti suretiyle                                                                                                                            
akşamına kadar 
 tahsil edilen damga vergisi                                                                                                                               ödenir.
dahil)

Muhtasar Beyanname                                 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına                                 Beyanname verilen               
(Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti                      kadar verilir.                                                                                     ayın 26. günü
suretiyle tahsil edilen damga                                                                                                                              
akşamına kadar  
vergisi dahil)                                                                                                                                                      ödenir.

                                                                 1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart)            23 Nisan,                              1.Dönem 26 Nisan, 
                                                                 2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran)      23 Temmuz,                           2.Dönem 26 Temmuz,
                                                                 3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül)   23 Ekim,                                3.Dönem 26 Ekim,
                                                                 4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık)          23 Ocak                                4.Dönem 26 Ocak.


Katma Değer Vergisi                                   İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.                                       Beyanname verilen
Beyannamesi                                                                                                                                                     ayın 26. günü akşamına 
                                                                                                                                                                         kadar ödenir.

Katma Değer Vergisi                                   3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına                                   Beyanname verilen ayın   
Beyannamesi                                              kadar verilir.                                                                                      26. günü akşamına 
(3 Aylık)                                                                                                                                                             kadar ödenir.


Katma Değer Vergisi                                   İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.                                        Beyanname verilen ayın
Beyannamesi (Sorumlu                                                                                                                                         26. günü akşamına 
 Sıfatı ile Beyan)                                                                                                                                                   
kadar ödenir.


Gelir Vergisi Kanunu Geçici                          Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesinin 
 67. Madde Kapsamında                               
(1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan 
 Yapılan Tevkifatlara İlişkin                           
tevkifatlara  ilişkin beyanname:3 Aylık dönemi 
 Muhtasar Beyanname                                 
 izleyen ayın 23. günü akşamını kadar verilir. 
                                                                  1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart)      23 Nisan,                                       1.Dönem 26 Nisan,
                                                                  2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz,                                   2.Dönem 26  Temmuz
                                                                  3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim,                                     3.Dönem 26 Ekim,
                                                                  4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık)  23 Ocak                                           4.Dönem 26 Ocak.

                                                                  Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesinin                                 Beyanname verilen ayın 26. 
                                                                   (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan                            günü akşamına kadar ödenir.
                                                                   tevkifatlara ilişkin beyanname:İzleyen ayın
                                                                   23. günü akşamına kadar verilir.Damga Vergisi                                             İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.                                    Beyanname verilen ayın 26.  
Beyannamesi                                                                                                                                                     günü akşamına kadar ödenir
(Sürekli Damga Vergisi    
 mükellefiyeti bulunanlar
 için damga vergisi
 makbuz karşılığı
 ödenmesi gereken
 kağıtlara ilişkin)


Damga Vergisi                                              Damga Vergisi'ne tabi kâğıdın düzenlendiği                                            Beyanname verme süresi 
Beyannamesi                                                tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.                                                 içinde ödenir.
(Sürekli Damga Vergisi
 mükellefiyeti
 bulunmayanlar için
 damga vergisi makbuz
 karşılığı ödenmesi
 gereken kağıtlara ilişkin)


Banka ve Sigorta                                            İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.                                         Beyanname verme süresi
Muameleleri Vergisi                                                                                                                                                   içinde ödenir.
Beyannamesi


Özel İletişim Vergisi                                         İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.                                       Beyannema verme süresi
Beyannamesi                                                                                                                                                           içinde ödenir.

 
Şans Oyunları Vergisi                                      İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar                                           Beyanname verme süresi
Beyannamesi                                                   ödenir.                                                                                               içinde ödenir.


Özel Tüketim Vergisi                                      (I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15                                             Beyanname verme süresi
Beyannamesi                                                günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı                                             içinde ödenir.
                                                                    ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci 
                                                                    vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10.  
                                                                    günü akşamına kadar,                
                                                                    (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile
                                                                     tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki
                                                                     mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına
                                                                     kadar,
                                                                     
(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile
                                                                     
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından
                                                                     önce,verilir.


Veraset ve İntikal                                           Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin                                   Tahakkukundan itibaren 3 yılda
Vergisi Beyannamesi                                      Veraset ve İntikal vergisi Beyannamesi                                                ve her yılMayıs ve Kasım 
                                                                     -Ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ise ölüm                                          aylarında olmak üzere 2 eşit 
                                                                     tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye'de                                            taksitte ödenir.
                                                                     bulunmaları halinde 4  ay içinde, yabancı bir
                                                                     ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
                                                                      
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş
                                                                     ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde
                                                                      6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede
                                                                      bulunmaları halinde 4  ay içinde, murisin bulunduğu
                                                                       ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları
                                                                      halinde 8 ay içinde,
                                                                      
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline
                                                                       kaybolduğu tarihi izleyen bir ay içinde verilir.
                                                                      İvazsız    intikallere    ilişkin    Veraset    ve  
                                                                       İntikal    Vergisi beyannamesi;
                                                                       -Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 
                                                                       1 ay içinde verilir.

                                                                       
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma                                 Beyanname verme süresi
                                                                        ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan                                 içinde ödenir.
                                                                       şans oyunlarında, yarışma  ve  çekiliş  ile
                                                                       müsabakaların  yapıldığı  günü  takip eden
                                                                       ayın 20. günü akşamına kadar verilir.
Copyright 2017 - Ünver Mali Müşavirlik S.M.M.M. İrfan ÜNVER - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Ünver Mali Müşavirlik S.M.M.M. İrfan ÜNVER - Tüm Hakları Saklıdır